มิถุนายน 12, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 พบปะพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างการตระหนักรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ด้วยความจริงอย่างสร้างสรรค์

By พฤศจิกายน 17, 2563 133

มทภ.4 พบปะพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างการตระหนักรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ด้วยความจริงอย่างสร้างสรรค์

》วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว โฮเต็ล อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการพบปะทักทายสื่อมวลชนในกิจกรรม "สานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจน สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพบปะเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เป็นจำนวนมาก

》สำหรับกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมเพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับสื่อมวลชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็นและประสานขอความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงในเชิงสร้างสรรค์ โดยการพบปะสื่อมวลชนและการสัมมนาในวันนี้ได้จัดขึ้นในหัวข้อ "บทบาทของสื่อมวลชน ในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้" ในโอกาสนี้ สื่อมวลชนได้รับชมวีดีทัศน์ผลการปฏิบัติงานและนโยบาย ของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อสร้างความรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ ในนโยบายเร่งด่วน ของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่มี 5 ด้านด้วยกัน คือ งานควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และงานการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้สื่อมวลชนทุกภาคส่วนไดเเป็นสื่อกลางนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่ สื่อมวลชนทุกคนในที่นี้ถือเป็นเป้าหมายในการมีส่วนร่วม ในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อทุกคนถือเป็นผู้ที่เข้าถึงรากหญ้า เข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน และสะท้อนสิ่งเหล่านั้นไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสะท้อนมุมมองของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเอง บทบาทสำคัญของสื่อคือต้องมองในหลายมิติ ด้วยความเข้าใจในบริบทและสถานการณ์ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของสื่อมวลชนก็คือ การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การมองเหตุการณ์ที่หลายมุมมอง แต่ทุกความแตกต่างนั้นอยากให้สื่อสะท้อน และนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับสาธารณะชนได้รับทราบ ในมุมมองใหม่อย่างสร้างสรรค์และเป็นข้อเท็จจริง เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นถึงความถูกต้อง ความรักความสามัคคี และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม"

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4