Print this page

มทภ.4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และครอบครัวผู้ปกครอง ผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากยาเสพติด

By พฤศจิกายน 17, 2563 146

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยง กองร้อยทหารพรานที่ 4203 กรมทหารพรานที่ 42

บ้านมะนังยง ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และครอบครัวผู้ปกครอง ผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากยาเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัดรักษา เพื่อคืนลูกหลานกลับสู่สังคม ครอบครัว ด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการขับเคลื่อนโดยสภาสันติสุขตำบล

Rate this item
(0 votes)
army4.net