Print this page

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

By กรกฎาคม 24, 2563 235

 วันนี้ ( 23 ก.ค.63,1000 )  พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (คปต.ส่วนหน้า) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับและร่วมคณะติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานตามโครงการ ยังโรงงานแปรรูปทุเรียนเทพา บริษัทมานกู่หวางฟู๊ด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่เป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ เปิดโอกาสในการขยายตลาดให้แก่ชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรส่งออกไปยังประเทศจีน ที่ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตในโรงงานเป็นคนในพื้นที่ สร้างเงิน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้▪️▪️▪️ หลังจากนั้นคณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง และโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

▶️ ซึ่งการเดินทางของคณะดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และขับเคลื่อนงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนงานการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและครบวงจร ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล กล่าวว่า
"จากการรวบรวมข้อมูลที่ประชาชนได้ร่วมกันเสนอไปยังรัฐบาล ภายใต้การบูรณาการด้านความมั่นคงที่ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา รวมไปถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้น 2 ส่วนควบคู่กันไป คือ งานด้านความมั่นคง ที่ได้ให้ดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ (กอ.รมน.) ที่มีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 วางนโยบายคอยกำกับดูแลเพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุ ลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แก้ไขภัยแทรกซ้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดประสิทธิภาพด้านข่าวกรอง การแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีและการเจรจาพูดคุยสันติสุข ส่วนด้านการพัฒนาก็มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ (ศอ.บต.) ที่จะต้องดำเนินการสร้างสังคมสภาวะแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรม ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ เกิดความเข้มแข็ง เร่งพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงต่อไป"■

Rate this item
(0 votes)
army4.net