สิงหาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 พบปะพี่น้องไทยพุทธ สร้างขวัญและกำลังใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในพื้นที่

By เมษายน 26, 2564 105

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะพี่น้องไทยพุทธ สร้างขวัญและกำลังใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในพื้นที่

》วันนี้ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ที่บ้านกุหมัง บ้านกาโสด หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทาง พร้อมด้วยพลตรีไพศาลหนูสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ ในโครงการไทยพุทธเสริมสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง เศรษฐกิจแก่ชุมชน ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการในพื้นที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนไทยพุทธในชุมชน ตลอดจนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ได้พึ่งพาตนเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกปลอดภัย

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่ถือเป็นกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ พูดคุยสอบถามอาการ สภาพความเป็นอยู่ พร้อมมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบเข้าสนับสนุนส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อนมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อขวัญและกำลังใจ การจัดสรรแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะ พูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และหารือแนวทางการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย กลับเข้ามาพัฒนาและอาศัยในหมู่บ้านอย่างเป็นสุข โดยมีการประสานความร่วมมือจากภาครัฐ และชุมชนร่วมกันฟื้นฟูวิถีชีวิตและการทำมาหากินของคนในชุมชน เกิดเป็นโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้แนวความคิดพหุวัฒนธรรมนำสันติสุข ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนไม่ทิ้งถิ่นฐาน พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลด้านความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ชาวบ้านทุกคนต้องปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมร่วมทุกข์ ร่วมสุข ขอเพียงทุกคนมีความสามัคคี มีความเข้มแข็งรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้ ขอให้ทุกคนมั่นใจ 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4