บัญชีรายละเอียดประกอบการจ้าง 

ประกอบรายงาน ผพธ.ทภ.๔ ที่ต่อ ผพธ.ฯ ๒๔๐/๖๑ ลง ๒๖ มี.ค.๖๑