ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์และปรับปรุงหอโดดของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์