แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์และปรับปรุงหอโดด ของ กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑