กันยายน 30, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 800

Image
สาระสำคัญวันนี้
::เปิดแล้ว!!! “สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก 02-018-7330 กำลังพลกองทัพบก ที่รักกองทัพบก กรุณาติดต่อตรงผ่านช่องทางของกองทัพบกเท่านั้น* เบอร์ 02-018-7330 ย้ำ 02-018-7330 และ ขอให้กำลังพล ยืนยันว่าเป็นกำลังพลของ ทบ. เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากผู้ไม่ปรารถนาดี ทุกเรื่องถูกส่งตรงถึง ผบ.ทบ. และเป็นความลับที่สุด การดำเนินการจะตอบสนองต่อปัญหาและพร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กำลังพล ทบ. ทุกระดับชั้นยศ ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมตามระเบียบ ทบ. สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก เปิดระบบเต็ม วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 0909 น. “ 24 ชั่วโมง ทุกวัน” #สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก #020187330 #Hotlineสายตรงทบ. #RTA call center
Image

ข่าวล่าสุด

ข่าวกองและแผนก

สาระความรู้

เปิดแล้ว!!! “สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก 02-018-7330

เปิดแล้ว!!! “สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก 02-018-73…

army4.net ก.พ. 18, 2563 สาระความรู้

::เปิดแล้ว!!! “สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก 02-018-7330กำลังพลกองทัพบก ที่รักกองทัพบก กรุณาติดต่อตรงผ่านช่องทางของกองทัพบกเท่านั้น*

Watch Now

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
VISION & MISSION

พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ PROTECT AND GLORIFY THE MONARCHY กองทัพบกตระหนักเสมอว่า ภารกิจการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันสูงสุด ที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจปวงชนชาวไทย เป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง The army is always aware that our missions are to protect and glorify the Monarchy, the highest institution of all, which is the center of the minds of Thai people. It's the most important mission.
การป้องกันประเทศ PROTECT THAILAND การป้องกันประเทศ เป็นภารกิจหลักซึ่งกองทัพบกให้ความสำคัญและเร่งด่วนในการปฏิบัติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อย PREVENT CONFLICT กองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด รวมทั้งจัดกำลังอื่น ๆ ให้กับสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อได้รับการประสาน การใช้กำลังของกองทัพบกจะดำเนินการเมื่อสถานการณ์อยู่ในภาวะที่เกินขีดความสามารถของฝ่ายบ้านเมือง ซึ่งต้องได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยมีกฎหมายรองรับ มีคำสั่งที่ชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบในการสั่งการ
การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน THE DEVELOPMENT OF OUR COUNTRY บทบาทของกองทัพบกในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ มีการดำเนินการเป็น 3 ลักษณะ ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติโดยตรง ปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ประสานการปฏิบัติ
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ PEACH KEEPING OPERATION กองทัพบกจัดกำลังสนับสนุนสหประชาชาติ และ/หรือกองกำลังนานาชาติ ทั้งในระดับบุคคล ชุด และหน่วยผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกองทัพบกจะมอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกจัดเตรียมกำลังตามระบบกองกำลังเตรียมความพร้อมของสหประชาชาติ
ภารกิจด้านอื่นๆ
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4