April 22, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
army01

army01

/- เมื่อห้วงวันที่ ๒๑ – ๒๙ มี.ค. ๖๑ ที่ผ่านมา พ.อ.มีชัย ไทรงาม ทำการแทน ผอ.กขว.ทภ.๔/    หน.ชุดคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผลหน่วยร่วมโครงการแหล่งข่าวประชาชนของ ทภ.๔ และคณะฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดตั้งแหล่งข่าว, ตรวจสอบการรายงานข่าวสาร จากเครือข่ายข่าวภาคประชาชน และพบปะแหล่งข่าวประชาชนของแต่ละหน่วย วัตถุประสงค์ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายงานด้านการข่าวของ ทบ. ซึ่งมุ่งเน้นให้มีความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ โดยแยกการปฏิบัติ ดังนี้.-

      เมื่อ ๒๗ มี.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ.มีชัย  ไทรงาม หน.ชุดคณะตรวจเยี่ยม และประเมินผลหน่วยร่วมโครงการแหล่งข่าวประชาชนของ ทภ.๔ ที่ ห้องประชุม พล.ร.๕ มีหน่วยเข้ารับการตรวจเยี่ยมฯ จำนวน  ๑๑ หน่วย

Ad Sidebar
© 2018 army4.net All Rights Reserved. Designed By army4.net