มกราคม 26, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
army06

army06

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทบ.

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562

การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ทบ.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการบริหารโครงการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ

แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ทบ.

หน้าที่ 1 จาก 3
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4