April 22, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กปช.ทภ.4

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ผนวกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2556
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ประเภทและอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 มีผลบังคับใช้
แนวทางการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปี
ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน
คำสั่ง ทบ. ที่ 282/2556 เรื่อง การจัดทำและการบริหารงบประมาณ กลุ่มงบงานบริหารงานและบริหารหน่วย งบงานบริหารหน่วย
Page 2 of 4
Ad Sidebar
© 2018 army4.net All Rights Reserved. Designed By army4.net