มกราคม 25, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กปช.ทภ.4

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทบ.
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ทบ.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการบริหารโครงการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ
แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ทบ.
หน้าที่ 1 จาก 3
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4