Print this page

แม่ทัพภาคที่ 4 บรรยายพิเศษนักเรียนนายร้อย เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

By พฤศจิกายน 25, 2563 101

แม่ทัพภาคที่ 4 บรรยายพิเศษนักเรียนนายร้อย  เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

》วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้การบรรยายพิเศษแก่นักเรียนนายร้อยชั้นปี 1-4 ในหัวข้อเรื่องประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษ ในเรื่องภารกิจ หลักการทำงาน และนโยบายที่สำคัญ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ด้วยการนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึง และพัฒนา รวมใจชาวประชาสร้างสันติสุข ขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับส่วนต่าง ๆ ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยงานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย งานแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เกิดการพัฒนา สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ก่อนเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยการถาม ตอบ ในประเด็นปัญหาเพื่อการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

Rate this item
(0 votes)
army4.net