Print this page

ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะกำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำ ยึดมั่นยุทธศาสตร์คนดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพื้นที่ จชต.

By พฤศจิกายน 23, 2563 153

ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะกำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำ ยึดมั่นยุทธศาสตร์คนดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพื้นที่ จชต.

》  วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.00 น. ณ สนามฟุตซอลนาควานิช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้พบปะมอบนโยบายแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาให้ดูแลกำลังพลเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพล โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ข้าราชการ กำลังพล เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

》พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาพบปะกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานในปีนี้ ยังคงปฏิบัติงานสานต่อแนวทางการดำเนินงานของแม่ทัพภาคที่ 4 ท่านที่ผ่านมา ทั้งการปฏิบัติงานภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ซึ่งกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำเป็นต้องเข้าใจ เรียนรู้ ให้สามารถนำไปปฏิบัติ และ นำไปสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถตอบคำข้อข้องใจ สงสัยให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทุกเรื่อง ทั้งงานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย, งานแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง, งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ไปพร้อม ๆ กัน

》ทั้งนี้ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ได้เน้นย้ำการทำงานในพื้นที่ต่อกำลังพล เจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ต้องยึดถือ "ยุทธศาสตร์การเป็นคนดี" เป็นสำคัญ ยึดมั่นทำงานด้วยความโปร่งใส และจริงใจ กำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ รวมทั้งกำชับถึงการใช้สื่อโซเชียลในชีวิตประวันต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำลังพลต้องมีจิตสำนึกในความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนอีกด้วย

Rate this item
(0 votes)
army4.net