กันยายน 30, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอ กับๆ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

By กันยายน 15, 2563 55

มทภ.4 พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอ กับๆ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 ก.ย. 2563 เวลา 11.00 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ประชุมรับฟังข้อเสนอจากผู้เห็นต่างจากรัฐ รวมถึงข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการรวบรวมผ่านคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ตั้งขึ้นมาเป็นตัวแทน สื่อกลางเชื่อมต่อนำความคิดเห็น ข้อเสนอ ตลอดจนข้อเรียกร้องของทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้มีการเสนอจากประชาชนผ่านสภาสันติสุขตำบลรวมถึงจากการพบปะประชาชนในหลายโอกาส คณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รวบรวมนำข้อเรียกร้อง และความต้องการของประชาชนมาประมวลผลกรั่นกรอง เพื่อยื่นเสนอต่อรัฐบาลให้เกิดความเข้าใจความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยใช้แนวทางการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยุติความรุนแรง และนำไปสู่ความสุข สงบ สันติ ปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยรายละเอียดข้อเสนอที่ประกอบด้วย
1.ด้านศาสนา ?️
เรื่องการบริหารกิจการฮัจญ์ โดยขอให้ใช้บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างเช่น สมาพันธ์ฯ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ ผ่านคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการบริหารจัดการ และเสนอให้มีคณะทำงานร่างกฎหมายอิสลาม ในพื้นที่ 4 จชต. โดยเฉพาะเรื่องครอบครัว และมรดก เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต นอกจากนี้ เสนอให้ ถ่ายโอนภารกิจของ ตาดีกา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิสลาม ให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการอิสลาม หรือผู้นำศาสนา

2.ด้านเศรษฐกิจและสังคม?️
เสนอให้มีการจัดระเบียบสังคม ให้สอดคล้องกับศาสนาและวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้นำศาสนาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม การบริหารศูนย์กลางอาหารฮาลาล จะต้องยกระดับให้เห็นผลอย่างจริงจัง โดยประสานความร่วมมือของผู้นำศาสนา ภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

3. ด้านการสร้างสภาวะแวดล้อม พหุวัฒนธรรม ที่เหมาะต่อสังคมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ ?️
เสนอให้รัฐบาล พิจารณา เรื่องการให้วันศุกร์เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับเพื่อนบ้าน จัดให้มีป้ายหมู่บ้าน และส่วนราชการ 3 ภาษา คือ ไทย มลายู (ถิ่น,กลาง) และภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดประตูสู่อาเซียน อีกทั้งยกระดับภาษามลายูให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง นอกจากนี้ เสนอให้มีการระบุอัตลักษณ์ เชื้อชาติ ที่มีการยอมรับเป็นทางการ เช่น เชื้อชาติไทย, เชื้อชาติจีน ,เชื้อชาติมลายู , สัญชาติไทย ศาสนาอิสลาม เป็นต้น
สำหรับข้อเสนอด้านสุดท้าย ด้านการปกครอง เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่พิเศษ และมี พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ตลอดจน พ.ร.บ.การปกครองรูปแบบพิเศษอยู่มากมาย จึงควรตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อนำกฎหมายที่มีอยู่มาศึกษารูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกัน

▶️ ขณะที่ พลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่านประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอจากกลุ่มต่างๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ มาเป็นข้อเสนอในวันนี้ รวมถึงขอบคุณกองทัพภาคที่ 4 ที่ได้สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยของคนในพื้นที่ ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะนำไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างถาวร เป็นการดำรงพหุวัฒนธรรม และอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องที่นำเสนอในบางส่วนอยู่ในกระบวนการที่จะดำเนินการอยู่แล้ว ก็จะมีการผลักดันให้ดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว บางส่วนที่อยู่ในแผนหรือในนโยบายของรัฐบาล ก็จะดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดตรงนั้นขึ้นมา ส่วนที่ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการต่างๆ ทางคณะพูดคุยฯ จะได้นำไปศึกษาวิเคราะห์ และจะมีกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนต่อไป สำหรับข้อเสนอทั้ง 4 ประเด็นนั้น จะร่วมกับคณะสันติสุขและประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ ให้ไปมีส่วนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างถาวร และยั่งยืน

▶️ ด้านพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ว่า วันนี้ถือเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่ง เป็นการจุดประกายความหวังให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” ที่คนในพื้นที่รวมถึงคนทั้งประเทศที่เฝ้ามองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ที่ได้มีการเสนอนั้น คงต้องมาจัดตั้งคณะทำงานพูดคุยหารือในแนวทางปฏิบัติ แต่สำหรับพื้นที่ยังคงยึด “สภาสันติสุขตําบล” ที่มี 290 ตำบล ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่กว่า 2 ล้านคนให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการสะท้อนข้อมูลความต้องการในพื้นที่จริงๆ เชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มเห็นทิศทางที่ดีที่จะก่อเกิดความสันติสุขขึ้น

▶️ ทั้งนี้ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวถึงความคาดหวังของการลดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ว่า ที่ผ่านมาคณะทำงานสันติสุขได้มีการทำความเข้าใจกับบุคคลที่มีความเห็นต่าง รวมทั้งสร้างความมั่นใจ และให้เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ว่า ประชาชนมีความต้องการอะไร อยากให้ดูแลในเรื่องใดบ้าง เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบ วันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มผู้ที่มีความคิดต่างที่อยู่ในต่างประเทศด้วย ว่าขณะนี้เราได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุย นำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4