สิงหาคม 08, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2563-2565

By กรกฎาคม 03, 2563 87

วันนี้ ( 2 ก.ค.63,0930 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2563-2565

ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางและเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลตรงตามตัวชี้วัดและตรงตามเจตนารมย์ของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นความมั่นคงสอดรับกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มองสถานการณ์เดียวกัน รวมถึงสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ของภาคใต้ โดยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากทุกฝ่าย ด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเข้าร่วมประชุมพูดคุยหารรือกัน โดยมีประเด็นพูดคุยหลัก คือ รัฐบาลได้การพัฒนา และประชาชนได้รับความปลอดภัย ซึ่งกลไกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เราต้องมาร่วมกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ที่ผ่านมา ผ่านข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมมือกันทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระบบ โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน สอดคล้องและรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ก็ได้มีการวางกรอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาโดยยึดถือคำสั่งนโยบาย และแผนปฏิบัติการของหน่วยเหนือเป็นแนวทางในการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหา ยุติการใช้ความรุนแรง สร้างพื้นที่ให้ปลอดเหตุ และประชาชนมีความปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4