สิงหาคม 07, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 (โคก หนอง นา โมเดล) พื้นที่ปัตตานี

By พฤษภาคม 21, 2563 508

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 (โคก หนอง นา โมเดล) พื้นที่ปัตตานี 

? วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ลาน อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 สืบสานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้เรียนรู้ และทำงานในฟาร์มตัวอย่าง สร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักคิด “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างโครงการตามพระราชดำริฯ ส่วนราชการ หน่วยงาน ตลอดจนสมาชิกของฟาร์มตัวอย่าง ฯ ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการ

▶️ ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านลุตง ได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อใช้ปรับปรุงจัดทำโครงการจำนวน 20 ไร่ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่จัดทำ โคก หนอง นา และคลองไส้ไก่ เชื่อมต่อน้ำให้ถึงกันเพื่อทำการเกษตร ปลูกพืชผัก รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน อีกทั้งยังปลูกพืชสมุนไพร ทำปศุสัตว์ พร้อมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก โดยมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ(มาเลเซีย) ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยไม่มีงานทำ ขาดรายได้

▶️ จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางต่อไปยัง โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับพื้นที่ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งขณะนี้ คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 30 โดยฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแป้น ได้จัดสรรพื้นที่ภายในฟาร์มตัวอย่าง ฯ เพื่อใช้ดำเนินโครงการ ฯ จำนวน 10 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน ประกอบด้วย พื้นที่หนอง จำนวน 3 บ่อ พื้นที่โคก จำนวน 3 โคก และพื้นที่นา จำนวน 9 แปลง โดยปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมขุดคลองไส้ไก่ เชื่อมต่อล้อมรอบโครงการฯ ทั้งยังปลูกพืชผักแซม ยังพื้นที่ว่าง เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ(มาเลเซีย) ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

?สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 (โคก หนอง นา โมเดล) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการดังกล่าว ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนจิตอาสา ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา ให้สามารถแจกจ่ายผลผลิตให้แก่สมาชิก เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4