มกราคม 26, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ข่าวสารเชิงรุกของ กองทัพภาคที่ 4

By สิงหาคม 03, 2561 787

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พลตรีจะนะ  ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกของกองทัพภาคที่ 4 ณ โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการโดย กองยุทธการ กองทัพภาคที่ 4

ร่วมกับศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 มีผู้รับผิดชอบงานการปฏิบัติการข่าวสารของหน่วยขึ้นตรง ของกองทัพภาคที่ 4 และส่วนประสานงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการสัมมนา กว่า 110 คน

สำหรับการจัดการสัมมนาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้และกรอบแนวทางงานปฏิบัติการข่าวสาร IO ของกองทัพบกในปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ด้านสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ในงานการปฏิบัติการข่าวสาร ระหว่างผู้แทนหน่วยที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วย และกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรจากกองยุทธการ กองทัพบก พันโทหญิงนุสรา  วรภัทราทร รองโฆษกกองทัพบก/หัวหน้าแผนกกรมยุทธการทหารบก และ พัทโทหญิง   ปัทมาพร การบรรจง หัวหน้าแผนกข่าวสาร กองปฏิบัติการข่าวสาร ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก และทีมงานปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก มาเป็นวิทยากร การสัมมนาแบ่งเป็น 2 วัน โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นการบรรยายให้ความรู้โดยทีมวิทยากรและการแบ่งกลุ่มทำ work shop และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นการแถลงผลการทำ work shop ของแต่ละกลุ่ม เพื่อประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม

พลตรีจะนะ ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธีกล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ ดำเนินการเพื่อการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทัพภาคที่ 4 ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูแลปกป้องประชาชน และสังคม เนื่องจากปัจจุบัน ได้ปรากฏการบิดเบือนข่าวสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และการปล่อยข่าวลือหลอกลวง เพื่อยุยง ปลุกปั่น และสร้างสถานการณ์ ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media จนกลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังและดำเนินการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ เพื่อตอบสนองต่อกระแสทางสังคมและมุมมอง ของประชาชน/สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 คณะวิทยากรจากกองทัพบก และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกนายได้มีการบันทึกภาพร่วมกัน

 

              

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4