กรกฎาคม 12, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

"ทุกคนต้องช่วยกัน พี่น้องทุกคนต้องสนับสนุนกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่" มทภ.4 ร่วมพบปะพูดคุย กลุ่มสตรี บ้านกูจิงลือปะ นราธิวาส

By มีนาคม 18, 2563 59

"ทุกคนต้องช่วยกัน พี่น้องทุกคนต้องสนับสนุนกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่" มทภ.4 ร่วมพบปะพูดคุย กลุ่มสตรี บ้านกูจิงลือปะ นราธิวาส

? วันนี้ ( 17 มี.ค.63,1000 ) ?

▶️ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในกิจกรรมการพบปะรับฟังความคิดเห็น และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการใช้กฎหมายพิเศษ เข้าร่วมประชุมร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ มัสยิดกูจิงลือปะ (ดารุลอามีน) บ.กูจิงลือปะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

▶️ การพบปะพูดคุยดังกล่าว ถือเป็นการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของปัญหาข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยทั้งหมดนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ ขยายผลในการสร้างองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

■■■ภายในกิจกรรมได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของบ้านกูจิงลือปะจากน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่และก่อนการเข้ามาร่วมกิจกรรมของแม่ทัพภาคที่ 4 ทางกลุ่มได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะที่ผ่านการร่วมพูดคุยถึงความต้องการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ตรงกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เสนอต่อแม่ทัพภาคที่ 4 ดำเนินการแก้ไข โดยเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดแล้ว ไม่ต้องการความรุนแรงให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง เพราะเป็นผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งยังเห็นด้วยกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 เพราะเชื่อว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากอิทธิพลด้านยาเสพติดเป็นสำคัญ■■■ด้านแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "ทุกคนต้องช่วยกัน พี่น้องทุกคนต้องสนับสนุนกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ด้วยกระบวนการพูดคุยที่ถือว่าเป็นหนึ่งกลไกสำคัญสามารถเปลี่ยนความขัดแย้ง เป็นการแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธี และสร้างสรรค์ ทุกคนคือคนไทยอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน ใช้ความยุติธรรมเข้าหากัน "จุดประสงค์เดียวกันของความต้องการ คือ เราไม่ต้องการความรุนแรง" หากพบสิ่งผิดปกติ อาจเป็นผู้ต้องสงสัย หรือ เหตุการณ์ใด ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลร้ายต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเบอร์แม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรง เชื่อว่าหากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตา ก็จะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง 3 ฝ่าย เป็นไปด้วยความสำเร็จ และปราศจากสิ่งที่จะทำอันตรายแก่ส่วนรวมได้"□□□

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4