มิถุนายน 14, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงาน กอ.รมน.ภาค.4 สน. ประจำปีงบประมาณ 2563

By พฤศจิกายน 21, 2562 1037

 วันนี้ (20 พ.ย.62, 0900) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงาน กอ.รมน.ภาค.4 สน. ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมี รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน., ผู้ชำนาญการ, ผบ.นขต., ผอ.สำนัก, และหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม 1 บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

      

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบนโยบายสำคัญ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ในปีงบประมาณ 2563 ที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
? งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ จากการปฏิบัติเชิงรับ เป็นเชิงรุกให้มากขึ้น จัด ชป.จรยุทธ์ทำการ ลว. พิสูจน์ทราบแหล่งหลบซ่อนพักพิง ของ ผกร. ในพื้นที่ หมู่บ้านสันติสุข 118 หมู่บ้าน
? งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังคงขับเคลื่อนให้มีความต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย ให้ความสำคัญเร่งด่วนกับผู้ค้ารายย่อย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อค้นหา ผู้เสพเข้ารายงานตัว สู่กระบวนการคัดกรอง, บำบัดรักษา, ติดตามดูแลและฝึกอบรมวิชาชีพตามความสมัครใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
? งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนให้ชุมชน 2 วิถีได้เรียนรู้ และยอมรับการอยู่
ร่วมกัน โดยการเปิดเวทีและจัดกิจกรรม ศาสนสานสัมพันธ์ 2 ศาสนา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอยู่ด้วยร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม อย่างปกติสุข
?งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื่น"และเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จว.ส.ข. ตามนโยบายด้านการพัฒนาของรัฐบาล
?งานเสริมสร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ร่วม โดยให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ต่อประชาชนในพื้นที่ จชต. อีกทั้งประชาชน และองค์กรต่างๆ จะต้องได้รับข้อมูลครบถ้วน เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง

▶️ ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้กำหนดแนวทางการต่อสู้ด้วยความจริง ซึ่งจะชนะทุกสิ่ง โดยทุกส่วนต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจง นำเสนอในข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงเท่านั้น เพราะความจริงจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นถึงความจริงใจของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามมุ่งบิดเบือนความจริง ทำลายภาพลักษณ์ของภาครัฐ

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4