Print this page

รองแม่ทัพภาคที่ 4 (1) เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

By ตุลาคม 04, 2562 213

? เมื่อ 2 ต.ค.62 เวลา 1300 น.
พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 (1) เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

? โดยกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4 ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง และปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ของหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ที่รับผิดชอบพื้นที่ พร้อมมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

     

Rate this item
(0 votes)
army4.net