Print this page

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห และคณะ เดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

By กันยายน 16, 2562 152

วันนี้ ( 15 ก.ย.62,0800 ) พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./หน.ผทพ. และคณะ เดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้นำความห่วงใยและคำชื่นชมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และรมว.กห. ที่มีต่อข้าราชการพลเรือน ตำรวจและทหาร ที่ร่วมกันปฎิบัติงานในพื้นที่ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละและอดทนมามอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก่อนเยี่ยมชมศูนย์ซักถาม และการดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

▶️ ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางมายังห้องประชุม วิวรรธน์ปฐมภาคย์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมมอบนโยบายและแนวทางเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบสุขปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยเน้นย้ำว่า
?ให้ทุกส่วนราชการ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในการแก้ปัญหาด้วยหลักสันติวิธี อำนวยความยุติธรรมด้วยการ บังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคง ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างพร้อมเพียงกัน
?พร้อมทั้ง ขอให้ร่วมกันคงความพยายามหลัก ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบค้าสิ่งผิด กฎหมายในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญของเงื่อนไขความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางสังคม โดยขอให้ประสานการมีส่วนร่วมของทุกชุมชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาและผู้นำท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มการเฝ้าระวัง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครือข่ายกล้องวงจรปิดให้มากขึ้น
?สำหรับการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข เพื่อให้สามารถเดินหน้าบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับประชาชนระดับพื้นที่อย่างกว้างขวาง ควบคู่กับการขับเคลื่อนเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่โอกาสทางสังคมและการอยู่ดีมีสุข ของประชาชนในพื้นที่ที่ยั่งยืน■

       

Rate this item
(0 votes)
army4.net