Print this page

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานป้องกันพื้นที่ชายแดน ไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัดนราธิวาส

By กรกฎาคม 08, 2562 60

วันที่ ( 4 ก.ค.62,1030 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานป้องกันพื้นที่ชายแดน ไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน และติดตามความคืบหน้าตามนโยบายสั่งการ ณ ห้องประชุม ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนรับผิดชอบอย่างพร้อมเพรียง

▶️ ตามที่แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการประชุมเพื่อมอบนโยบายและสั่งการ ในการป้องกันพื้นที่ตามแนวชายแดน ด้านจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนปฏิบัติตามแผนป้องกันและสกัดกั้นตามแนวชายแดน โดยบูรณาการคนและเครื่องมือ เฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่ ทั้งทางบกและทางน้ำ ควบคุมพื้นที่ช่องทางท่าข้ามที่ผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในการปิดช่องทางที่ผิดกฎหมาย ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความจำเป็น ในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทำให้การลักลอบขนสินค้าที่ผิดกฎหมายทำได้ลำบากมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้แสวงประโยชน์จากช่องทางดังกล่าววางแผนเข้ามาก่อเหตุได้ยากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า " การขับเคลื่อนงานป้องกันชายแดนในทุกมิติ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งต้องสร้างความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลสำเร็จที่ดีงาม ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนในห้วงที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นที่น่าพึงพอใจ ขอให้ดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติต่อไป■

     

Rate this item
(0 votes)
army4.net