Print this page

มทภ.4 เป็นประธานการพบปะและมอบกระเป๋าเดินทางให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562

By มิถุนายน 13, 2562 113

? เมื่อ ( 12 มิ.ย.62,1530 ) ?

▶️ ที่ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานีพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการพบปะและมอบกระเป๋าเดินทางให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562 ฮิจเราะหฺศักราช 1440 โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จากท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานนครมาดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียและเดินทางกลับในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลาในการเดินทางประกอบพิธีทั้งสิ้น 46 วัน

▶️ สำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นศาสนกิจของศาสนาอิสลามที่กำหนดให้พี่น้องมุสลิมที่มีความพร้อม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ดินแดนที่ถือเป็นต้นกำเนิดขององค์ศาสดา อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึง ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้คัดเลือกพี่น้องไทยมุสลิมที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือรัฐ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 60 คน ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562 ฮิจญ์เราะหฺศักราช 1440 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ สร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับพี่น้องไทยมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจะได้ ใช้โอกาสอันดีในครั้งนี้ นำความเจริญและความดีงาม กลับมาสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนงานรักษาความมั่นคงให้เกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป■

      

Rate this item
(0 votes)
army4.net