มิถุนายน 05, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบลประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และนโยบายที่สำคัญ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

By เมษายน 18, 2562 156

? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาในทุกด้าน นำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป?

? วันที่ ( 17 เม.ย.62,1100 ) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบลประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และนโยบายที่สำคัญ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ที่เคยได้ผ่านเวทีการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อพูดคุยหาแนวทางเสริมสร้างสันติสุข ให้เกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในพื้นที่ปลายด้ามขวานต่อไป ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า " การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติสร้างบรรยากาศรักษามิตรภาพและความจริงใจในการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่มเพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นทางการรวบรวมและสะท้อนความคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ภาคประชาสังคมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคประชาชนเพื่อส่งข้อมูลให้กับคณะพูดคุยรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในกลไกของการพูดคุย ซึ่งกระบวนการของสภาสันติสุขตำบลจะช่วยให้สามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และขอขอบคุณทุกท่านในสภาสันติสุขตำบลที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป"

 

               

 

▶️ การขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล กำหนดนโยบายเร่งด่วนใน 3 เรื่องด้วยกันนั่นคือ งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย งานแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี 2562 ดำเนินงาน โดยสภาสันติสุขตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผนึกกำลังร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำศาสนา,ผู้นำทางศรัทธา,และประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน,ระดับตำบล ได้บูรณาการการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง ให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน■

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4