May 25, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ประชุมส่งกำลังบำรุงของ นขต.ทภ.๔ และ แผนกใน บก.ทภ.๔

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ รอง เสธ.ทภ.๔(๑)

กรุณาเป็นประธานการประชุมการส่งกำลังบำรุงของ

ขต.ทภ.๔ และ แผนกใน บก.ทภ.๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC) ณ ห้องประชุม จารุ จาติกานนท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

การปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทภ.๔ และ นขต.ทภ.๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชี้แจงแนวทาง

การปฏิบัติ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับหน่วยต่อไป

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
© 2018 army4.net All Rights Reserved. Designed By army4.net