ตุลาคม 18, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ประชุมหน่วยขึ้นตรง เน้นย้ำนโยบายสำคัญ ข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก พร้อมมอบประกาศชมเชยกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น และโล่เกียรติคุณแก่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ที่สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในพื้นที่

By กันยายน 08, 2564 70

 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ผ่านระบบ VTC

》วันนี้ 7 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ผ่านระบบ VTC เพื่อมอบนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุวัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และรักษามาตรฐานความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนเช่นที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้นำประสบการณ์การในการทำงานที่ผ่านมา เป็นบทเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งต่อไปจนเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งงานด้านความมั่นคง และงานด้านการพัฒนา ตลอดจนใช้ศักยภาพของกองทัพบกที่มีอยู่เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และภัยพิบัติอื่นๆได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนกำลังพลทุกนายปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
คำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลในชีวิตประวันต้องระมัดระวังอย่างเคร่งครัด

》โดยก่อนวาระการประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้มอบโล่ และเงินรางวัลให้กับหน่วยระดับกองพลที่มีผลการประกวดประตูค่ายทหาร และกองรักษาการณ์อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และดี จำนวน 5 ค่าย ตลอดจนมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2564 จำนวน 6 นาย ผ่านระบบ VTC  โดยกล่าวว่า “ขอชื่นชมหน่วยที่ได้รับรางวัลการประกวดประตูค่ายทหาร และกองรักษาการณ์ทั้ง 5 ค่าย  จากนี้ให้ต่อยอดในการดูแลรักษา คงสภาพความสวยงามไว้เช่นเดิม ตลอดจนให้หน่วยอื่นได้นำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาค่ายทหารต่อไป สำหรับบุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ขอชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จในก้าวแรกของชีวิต ความตั้งใจ และความพยายามที่ผ่านมาจะเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี ทุนการศึกษาที่มอบให้ในครั้งนี้ถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวกำลังพลได้ในระดับหนึ่ง หลังจากนี้ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจศึกษา และกลับมาพัฒนาประเทศชาติตามจุดมุ่งหมายของตนเองต่อไป”

》จากนั้นเวลา 13.30 น. แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือนกันยายน ผ่านระบบ VTC เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และสั่งการในห้วงที่ผ่านมา เน้นย้ำข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยนำไปปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนวาระการประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอที่ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุดคุ้มครองตำบล และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ชุดคุ้มครองตำบลที่มีผลการประเมินความเข้มแข็งดีเด่น ประจำปี 2564 (รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2564) นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับหน่วย และกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยกล่าวว่า "ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และเพื่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มความสามารถ ในภาพรวมของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งหมดเกิดจากการบรูณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ชุดคุ้มครองตำบล มีภารกิจหน้าที่สนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความอดทน ทุ่มเทต่อหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายอย่างดี ตรงตามข้อสั่งการและแผนเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ในห้วงที่ผ่านมาจะเกิดวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความล่าช้า หรืออาจติดขัดในการดำเนินการไปบ้าง แต่ทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเต็มกำลัง  ถือเป็นบทพิสูจน์ของความมีน้ำใจต่อกันในทุกภาคส่วน ขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนจะต้องติดตามสถานการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติภารกิจด้วยความละเอียด รอบคอบ สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ ควบคู่กับรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในทุกเมื่อทุกโอกาส โดยไม่ต้องรอคำสั่ง เพื่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4