Print this page

มทภ.4 ลงพื้นที่มอบนโยบายแผนการสับเปลี่ยนกำลัง หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ย้ำกำลังพลต้องยึดหลักยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไข ลงใต้แก้ไขปัญหา

By สิงหาคม 27, 2564 76

วันนี้ (26 สิงหาคม 2564) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4ลงพื้นที่ยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา และหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา วางแผนแนวทางปรับโครงสร้างและการสับเปลี่ยนกำลังพลของหน่วย เพื่อหยุดช่วงว่างการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่จะอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวก่อเหตุบั่นทอนความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้ผู้ที่จะลงมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องมีความพร้อมแล้วทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เรียนรู้ และเคารพกฎกติกาของพื้นที่ ไม่สร้างเงื่อนไข และยึดยุทธศาสตร์คนดีในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

》 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังพลต้องเข้าใจถึงบริบทของพื้นที่ สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และต้องรู้จักการสังเกต วิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ วางแผนการทำงานอย่างครอบคลุมตลอดเวลา ยึดมั่นการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไข มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆด้าน ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจว่า ทหารจะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้เสมอ สิ่งสำคัญในช่วงที่มีการสับเปลี่ยนกำลังของแต่ละหน่วยในแต่ละพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ การเคลื่อนย้าย การเข้าพื้นที่ต้องมีการวางแผนและเพิ่มมาตรการด้านการข่าวอย่างเข้มข้น ปิดช่องโหว่ เส้นทางที่ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ ทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

Rate this item
(0 votes)
army4.net