ธันวาคม 15, 2561

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพน้อยที่ ๔ มอบบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

By สิงหาคม 28, 2561 109

แม่ทัพน้อยที่ ๔ มอบบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้, โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ด้านที่อยู่อาศัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ เจ้าของธุรกิจภาคเอกชน พ่อค้า พี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค

สำหรับการดำเนินการมอบบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดให้ “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”  ซึ่งจากการที่ได้เกิดอุทกภัยที่ผ่านมา ทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ในการนี้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ ๔ จึงได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ ๕ โดย กองพันทหารช่างที่ ๕ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ ดำเนินการตามนโยบายด้านการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก ในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งมีจำนวน ๒ หลัง ได้แก่ บ้านนางหลิ้ว ชุมนาคราช บ้านเลขที่ ๔๐/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ บ้านนายเสนอ แก้วเพ็งกรอ บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยทหารจากกองทัพภาคที่ ๔,อำเภอปากพนัง, ภาคเอกชน, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน๒๕๙,๔๐๐ บาทประกอบด้วย

๑. กองพลทหารราบที่ ๕ โดย กองพันทหารช่างที่ ๕ สนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ในการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ

๒. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ เตรียมการและกำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. คุณพรัญชัย อดิเทพวรพันธ์   หรือ”โกเด๊ะ” บริจาคเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๕. คุณขวัญชัย รอดมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บริจาคเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๖. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ปากพนัง 1 จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา บริจาควัสดุสิ่งของในการก่อสร้างวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๘. บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุ่งสง บริจาค วัสดุในการก่อสร้าง วงเงิน ๑๙,๔๐๐ บาท

การดำเนินการ เริ่มก่อสร้างบ้าน  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จในวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  ๒๗ วัน  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างบ้าน ทั้ง ๒ หลัง จำนวน ๒๖๐,๕๐๐ บาท ไม่รวมค่าแรงในการดำเนินการก่อสร้าง

พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ ๔ ประธานในพิธี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันในครั้งนี้ และกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลและองค์กรทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม ฉะนั้นการที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสดี ที่พวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังได้มาซึ่งความสัมพันธ์อันดีของหน่วยงานทหาร ส่วนราชการอำเภอปากพนัง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

S__2474044 S__2474049S__2474045 S__2474046 S__2474047  S__2474052 S__2474049 S__2474050 S__2474051 S__2474052 S__2474053 S__2474054 

S__2474055 S__2474056

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar

Latest Tweets

BiziPress Multipurpose Joomla Template updated to @Joomla 3.9.1 https://t.co/rWvwVNH5nr https://t.co/NMWeHyeeMQ
Vinazine - Joomla News Magazine Template updated with RTL and Boxed Layout. https://t.co/f5w59DraSF https://t.co/2L5pXfiOCy
RT @Kontar81: Breaking news ✌✌ https://t.co/o2vQGROBdS
Follow Themewinter on Twitter
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4