update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Monday, June 26, 2017
อ่านกระทู้
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ข่าวประกาศ | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
โดย สอบราคาจัดซื้อพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร
administrator
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 511
ที่อยู่:
เข้าร่วม: 12.06.08
เมื่อ 09-01-2014 09:14
ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพันธุ์พืช ,พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ มีรายละเอียดดังนี้.-

๑. พันธุ์ลูกไก่พื้นบ้าน จำนวน ๗๐๐ ตัว
๒. อาหารไก่ จำนวน ๔๐ กระสอบ
๓. ภาชนะใส่อาหารและน้ำ จำนวน ๒๐ อัน
๔. พันธุ์ลูกปลาดุก จำนวน ๑๒,๕๐๐ ตัว
๕. อาหารปลาดุก จำนวน ๗๕ กระสอบ
๖. กล้ายางพารา จำนวน ๑,๘๐๐ ต้น
๗. คู่มือองค์ความรู้การปลูกยางพารา จำนวน ๔๐ ชุด
๘. ก้อนเชื้อเห็ดภูฎาน จำนวน ๑๐,๕๐๐ ก้อน
๙. คู่มือองค์ประกอบความรู้การเพาะเห็ด จำนวน ๓๐ ชุด
๑๐. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง จำนวน ๕ กก.
๑๑. เมล็ดพันธุ์คะน้า จำนวน ๕๐ กระป๋อง
๑๒. เมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง จำนวน ๕๐ กระป๋อง
๑๓. เมล็ดพันธุ์ผักชี จำนวน ๕๐ กระป๋อง
๑๔. คู่มือองค์ความรู้การปลูกผัก จำนวน ๕ ชุด
๑๕. น้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๗๕ ลิตร
๑๖. กากน้ำตาล จำนวน ๑๐๐ กก.
๑๗. สารสกัดสมุนไพร จำนวน ๕๐ ลิตร
๑๘. ปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน ๒,๕๐๐ กก.
๑๙. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จำนวน ๕๐๐ กก.
๒๐. คู่มือองค์ความรู้การบำรุงดิน การป้องกันโรคพืช และแมลง จำนวน ๕ ชุด
ราคากลางของการจัดซื้อพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๓๑๒,๕๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕..๐๐ นาฬิกา ณ แผนกงานพัสดุกองบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ แผนกงานพัสดุกองบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกงานพัสดุกองบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๓๘ ๓๔๔๔ – ๘๐ ต่อ ๔๐๒๑๙ ในวันเวลาราชการ พร้อมนำหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท และให้นำต้นฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย
( นพวงศ์ สุรวิชัย )
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
แผนกงานพัสดุ
โทร. ๐ ๗๕๓๘ ๓๔๔๔ - ๘๐ ต่อ ๔๐๒๑๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง


1.ชื่อโครงการ ฝึกอบรมราษฎรในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ฯ ปีงบประมาณ 2557 ซื้อพันธุ์พืช , พันธุ์สัตว์
และอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 312,500 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 9 มกราคม 2557 เป็นเงิน 312,500 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง หนังสือ ศปป.6 กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5115/781 ลง 5 พ.ย. 56
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
5.1 พันโท สมนึก อินทสร
5.2 พันตรี ประกอบ ทองแท้
5.3 พันตรี สราเกียรติ ไชยยศดาวน์โหลดเอกสาร >>> http://www.army4.net/pdf/111.doc <<<


แก้ไขโดย administrator เมื่อ 09-01-2014 09:20
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4112371 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen