update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Monday, July 24, 2017
อ่านกระทู้
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ข่าวประกาศ | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
โดย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ กองทัพภาคที่ ๔ ( กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ) ด้วยวิธีการทาง
administrator
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 515
ที่อยู่:
เข้าร่วม: 12.06.08
เมื่อ 10-09-2013 15:52
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กองทัพภาคที่ ๔” มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ กองทัพภาคที่ ๔ ( กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ) จำนวน ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้วงเงิน ๑๒,๑๓๙,๔๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้.-


ดาวน์โหลดเอกสาร >>> http://www.army4.net/pdf/22222.doc <<<
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4289093 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen