update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Monday, June 26, 2017
อ่านกระทู้
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ข่าวประกาศ | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
โดย โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงินรวม ๓,๗๐๕,๐๐๐.-บาท
administrator
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 511
ที่อยู่:
เข้าร่วม: 12.06.08
เมื่อ 18-10-2010 14:42
ผู้บัญชาการทหารบก ( รองแม่ทัพภาคที่ ๔ รับคำสั่งฯ ) ได้กรุณาอนุมัติความต้องการและแผนจัดหา โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงินรวม ๓,๗๐๕,๐๐๐.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ในวงเงิน ๓,๒๕๕,๕๓๕.-บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบห้า-บาทถ้วน) และมอบให้ กองทัพภาคที่ ๔ ดำเนินกรรมวิธีจัดหา โดยใช้กำลังพลและเครื่องมือช่างของ กองพันทหารช่างที่ ๕ ดำเนินการ


ดาวนืโหลดเอกสาร>>>http://army4.net/pdf/00086.doc<<<
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4112374 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen