update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Wednesday, June 28, 2017
อ่านกระทู้
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ข่าวประกาศ | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
โดย ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคารที่มีความถี่ในการใช้งาน
administrator
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 512
ที่อยู่:
เข้าร่วม: 12.06.08
เมื่อ 03-03-2016 13:58
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กองทัพภาคที่ ๔” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคารที่มีความถี่ในการใช้งานสูง ของ กองทัพภาคที่ ๔ ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๔๖,๓๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร >>> http://www.army4.net/pdf/0303592.rar <<<
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4123356 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen